Polityka Prywatności i Regulamin


POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego (dalej: Serwis)  
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Canada Spółka z o.o., ul. Długa 7/6, 31-147 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000618980, NIP: 6762507841; REGON: 364492917 (dalej: Administrator).
 3. Administrator kieruje się wartościami ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa Użytkownika do dostępu do danych osobowych, prawa żądania sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane adekwatnie w stosunku do celów, w jakich zostały pozyskane ;
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami określonymi prawem;
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z 18 maja 2018 r., art. 173 ustawy Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004 r.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • zgoda wyrażona przez Użytkowników Serwisu, w tym zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania, przy czym zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
  • zawarta z Administratorem umowa o świadczenie  usług hotelarskich/ej, jaką Administrator wykonuje lub wykonywał na rzecz Użytkownika.
  • obowiązujące przepisy prawa upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić bądź utrudnić wykonanie umowy na usługę hotelową.
 8. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych i/lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych – przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
 9. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników  dane osobowe, jedynie
  w celu:
  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej,
  • udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli  Użytkownik  wyraził na to zgodę. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie wiadomości e-mailowo,
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). W przypadku, gdyby taki zamiar powstał, Administrator dołoży wszelkich starań, aby było to Państwo lub organizacja, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania. 
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych.
 13. Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika  w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora  na  podany niżej adres kontaktowy: reception@aparthotelkomorowski.com.
 14. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 16. Przy pierwszej wizycie na stronie / Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie Użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 17. Użytkownik zostaje poinformowany, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 18. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
  • dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;
  • badanie ruchu na stronach internetowych Serwisu;
  • raportowanie oraz wsparcie emisji reklam i informacji;
  • tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;
  • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu lub – na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (w tym w celach handlowych i marketingowych). 
 19. Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:
  • Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis;
  • Niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  • Statystyczne – do Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • Reklamowe – do prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową;
  • do prezentowania treści multimedialnych, które pobierane są z zewnętrznych serwisów;
  • do wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu: twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] i Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 20. Administrator informuje, że Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
REGULAMIN
 
Dyrekcja będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Zameldowania zaczyna się od godziny 15.00 natomiast wymeldowanie trwa do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Życzenia przedłużenia pobytu są w miarę posiadanych możliwości uwzględniane.
 5. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę ,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 7. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokoju.
 8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. We wszystkich pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Aparthotel zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 PLN za pogwałcenie tego przepisu.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych aparthotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku powstania powyższych, lub też w przypadku nieuregulowania wszystkich płatności, Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej gościa.
 11. Opłata za wszelkie produkty/usługi będzie dodana do rachunku gościa i powinna zostać uregulowana w dzień przed planowanym wymeldowaniem.
 12. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Aparthotel przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.
 14. Rezerwacje dokonane za pomocą telefonu lub strony internetowej www.hotelkomorowski.com są potwierdzane drogą elektroniczną przez e-mail. Goście proszeni są o okazanie wydruku potwierdzenia rezerwacji przy zameldowaniu. W razie braku wydruku, do potwierdzenia szczegółów rezerwacji użyta będzie kopia.
 15. By dokonać potwierdzenia rezerwacji wymagana jest od Gościa karta kredytowa i obiekt zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji na kwotę 5 zł w momencie otrzymania jej danych. Na 7 dni przed datą przyjazdu dokonywana jest preautoryzacja na kwotę pokrywającą pierwszą dobę pobytu. Kwota ta nie jest pobierana z karty, a jedynie blokowana przez bank w razie nie pojawienia się Gościa lub dokonania późnej anulacji. W momencie zameldowania Gość ma możliwość wyboru sposobu dokonania płatności. Po mniej więcej 15 dniach roboczych (w zależności od banku) preautoryzacja automatycznie traci ważność, a pieniądze są odblokowywane na rachunku. Co do szczegółów dotyczących preautoryzacji, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Państwa bankiem.
 16. W przypadku przedpłaconych rezerwacji (bezzwrotnych) cała kwota rezerwacji jest pobierana w momencie jej dokonywania. W przypadku zmian w rezerwacji, nie pojawienia się Gościa i/lub anulacji rezerwacji, pieniądze nie są zwracane.
 17. W przypadku braku karty kredytowej do potwierdzenia rezerwacji, wymagana jest pełna przedpłata (przelew bankowy, gotówka). Tylko wtedy rezerwacja może zostać potwierdzona. W momencie otrzymania pieniędzy system wygeneruje potwierdzenie które wyślemy Państwu drogą mailową. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Gość zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dokonaniem przelewu bankowego na konto Komorowski Luxury Guest Rooms.
 18. Każda rezerwacja objęta naszymi ogólnymi warunkami rezerwacji może zostać anulowana do 3 dni przed datą przyjazdu bez ponoszenia kary pieniężnej. Trzy dni przed przyjazdem oblicza się jako 72 h przed godziną zameldowania, o 15.00 czasu polskiego. Za każdą rezerwację anulowaną po tym terminie Gość zostanie obciążony opłatą jak za pierwszą noc zgodnie z oryginalną ceną podaną w rezerwacji. W przypadku rezerwacji przedpłaconych (bezzwrotnych) Gość zostanie  obciążony za cały pobyt. Po zameldowaniu w Aparthotelu nie ma możliwości bezkosztowego anulowania rezerwacji. Podpisanie się na karcie meldunkowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji (długość pobytu, cena oraz usługi dodatkowe).
 19. Od każdego Gościa przy zameldowaniu do Komorowski Luxury Guest Rooms wymaga się wcześniej potwierdzonych danych karty kredytowej na których dokonano preautoryzacji. W przypadku dokonania rezerwacji za pomocą innej metody niż karta kredytowa, Aparthotel wymaga do wglądu oryginału dokumentu tożsamości. W przypadku braku dokumentu tożsamości, wymagane jest zostawienie na recepcji depozytu w gotówce w wysokości kwoty jak za 2 noce zgodnie z ceną podaną na rezerwacji.
 20. W przypadku kiedy Gość nie wymelduje się w określonym w rezerwacji czasie do godziny wymeldowania tj. 11:00, a pokój ten jest zarezerwowany na ten sam dzień przez inną osobę, właściciel  zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju, spakowania rzeczy Gościa bez jego obecności i przechowania ich w  przechowalni bagażu.
 21. Pakiet Romantyczny: w Komorowskim dokładamy wszelkich starań, aby niespodzianka była przygotowana i zaprezentowana perfekcyjnie. Aby tak było, potrzebujemy minimum 60 minut żeby przygotować pakiet. W przypadku ustalenia konkretnej godziny wcześniej, pokój zostanie przygotowany na określoną godzinę. Jeżeli zamierzacPaństwo z opóźnieniem większym niż 15 minut, prosimy o wcześniejszą informację aby mieć pewność że woda w jacuzzi będzie ciepła i wszystko będzie odpowiednio przygotowane. Jeżeli nie otrzymamy informacji, nie możemy zagwarantować odpowiedniej temperatury wody podczas prezentacji Pakietu Romantycznego. Pakiet Romantyczny wymaga odpowiedniego zgrania w czasie, więc aby móc go przygotować perfekcyjnie, wymagana jest odpowiednia współpraca z Państwa strony. Rezerwując Pakiet Romantyczny prosimy o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz o ich akceptację.
 22. Postępowanie reklamacyjne – Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.

  Reklamacja może zostać złożona przez Gościa:
  a) pisemnie na adres Aparthotelu – ul. Długa 7/6, 31-147 Kraków,
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@aparthotelkomorowski.com.
  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz
  (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  (Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.)
  Aparthotel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Aparthotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 23. W przypadku kwestii spornych, rozstrzygająca jest zawsze polska wersja regulaminu dostępna na stronie www.aparthotelkomorowski.com
 24. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Regulaminu prosimy o kontakt.
bell icon