Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Canada Spółka z o.o., ul. Długa 7/6, 31-147 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000618980, NIP: 6762507841; REGON: 364492917 (dalej: Administrator).
 3. Administrator kieruje się wartościami ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa Użytkownika do dostępu do danych osobowych, prawa żądania sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i zapewnia, iż dane osobowe są:
  • przetwarzane adekwatnie w stosunku do celów, w jakich zostały pozyskane ;
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z celami określonymi prawem;
  • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z 18 maja 2018 r., art. 173 ustawy Prawa telekomunikacyjnego z 16 lipca 2004 r.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • zgoda wyrażona przez Użytkowników Serwisu, w tym zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania, przy czym zgoda może zostać w każdym momencie wycofana a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
  • zawarta z Administratorem umowa o świadczenie  usług hotelarskich/ej, jaką Administrator wykonuje lub wykonywał na rzecz Użytkownika.
  • obowiązujące przepisy prawa upoważniające Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić bądź utrudnić wykonanie umowy na usługę hotelową.
 8. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych i/lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych – przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.
 9. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników  dane osobowe, jedynie
  w celu:

  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu telefonu lub poczty elektronicznej,
  • udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli  Użytkownik  wyraził na to zgodę. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie wiadomości e-mailowo,
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). W przypadku, gdyby taki zamiar powstał, Administrator dołoży wszelkich starań, aby było to Państwo lub organizacja, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych.
 13. Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika  w dowolnym momencie,  odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora  na  podany niżej adres kontaktowy: reception@aparthotelkomorowski.com.
 14. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 16. Przy pierwszej wizycie na stronie / Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie Użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 17. Użytkownik zostaje poinformowany, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 18. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
  • dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu;
  • badanie ruchu na stronach internetowych Serwisu;
  • raportowanie oraz wsparcie emisji reklam i informacji;
  • tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów;
  • utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu lub – na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą (w tym w celach handlowych i marketingowych).
 19. Administrator wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:
  • Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis;
  • Niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  • Statystyczne – do Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • Reklamowe – do prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową;
  • do prezentowania treści multimedialnych, które pobierane są z zewnętrznych serwisów;
  • do wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu: twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] i Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 20. Administrator informuje, że Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
bell icon